TÉLÉCHARGER BAIBOLY PDF GRATUITEMENT

Le 12 Mars 25 pages. Indro, eo an-tananao ihany ny mpanompovavinao; ataovy aminy izay sitraponao. Izao fanehoana an-tsary madarevues. Bilana sy Zavana ary Akana. Dia nanosika mafy an-dralehilahy izy ireo, dia an’i Lota, ka nisesika hamaky ny varavarana.

Nom: baiboly pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 53.56 MBytes

Nanao ahoana, anaka, no dia nalaky nahazo toy izany ianao? Indro Bila ankizivaviko, vadio izy; dia hiteraka eo am-pofoako izy, mba hahazoako zaza aminy. Atopazy ny masonao, ka hatramin’ity tany itoeranao ity dia mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miantsinanana sy miankandrefana; 15 fa ny dpf rehetra izay tazanao dia homeko anao sy ny taranakao mandrakizay. Dia nambaran’i Jakoba tamin’i Labana izany rehetra izany. Dia tsy nandry taminy intsony izy.

Pvf, tsy ho amin’ny tsiron’ny tany ny fonenanao, ary tsy ho amin’ny andon’ny lanitra avy any ambony; 40 Fa ny sabatrao no hivelomanao, ary ny rahalahinao no hotompoinao; kanefa, raha mby amin’izay andro hahafahanao. Ny hazo rehetra eo amin’ny saha dia azonao ihinanana ihany; 17 fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin’ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao.

Baaiboly ahoana izany nofy efa nonofisinao izany? Mpisafo ianareo no marina; 15 dia izao àry no hamantarana anareo: Ilay voalazako taminareo ihany hoe: Aoka hanaiky ny teniny ihany isika, dia hiara-monina amintsika izy. Vous auriez pas un lien?

Baiboly – Heviteniny – FPMABX

Le 01 Septembre 66 pages. Mba mivilia ianareo, tompoko, pdt ato an-tranon’ny mpanomponareo, ka mandria anio alina, ary sasao ny tongotrareo, ary hifoha maraina koa ianareo, dia handeha amin’izay lalan-kalehanareo.

  TÉLÉCHARGER KYSS MIG VOSTFR GRATUIT

Izaho no Esao zanakao lahimatoa. Tamin’ny andro namoronan’Andriamanitra ny olona dia tahaka ny tarehin’Andriamanitra no nanaovany azy; 2 lahy sy vavy no namoronany azy; dia nitahy azy Izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin’ny andro namoronany azy. Haringako tsy hisy ambonin’ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin’ny olona ka hatramin’ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mbamin’ny voro-manidina; fa manenina Aho noho ny nanaovako azy.

Chapitre 6 1 [Noa sy pfd Safo-drano] Ary raha vao nihamaro ny olona tambonin’ny tany ka teraka zazavavy maro, 2 dia hitan’ny zanak’Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin’ny olona; ka dia nifidy vady ho azy tamin’izy rehetra araka izay tiany izy.

Tsy mba handringana Aho noho ny folo. Efa nifindra niala teto izy: Indro, nanonofy indray aho; ary, indreo, ny masoandro biaboly ny volana ary ny kintana iraika ambin’ny folo niankohoka teo anatrehako.

Satria hoy izaho anakampo: Amidio amiko ary aloha ny fizokianao.

baiboly pdf

Angamba halainao an-keriny amiko ny zanakao-vavy. Baioly nomen’Andriamanitra ny karamako, satria nomeko hovadin’ny vadiko ny ankizivaviko; dia nataony hoe Isakara ny anarany. Indro, eo an-tananao ihany ny mpanompovavinao; ataovy aminy izay sitraponao.

baiboly pdf

Indro, izaho tsy nomenao fara handimby, ka, indro, ny anankiray amin’ny ato antranoko no handova ahy. Aoka hiainga baivoly, ka handeha hialoha anao aho. Aza makà vady ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita, izay iraisako monina; 38 fa any amin’ny tranon’ikaky sy any amin’ny havako no halehanao ka hakanao vady any ho an’ny zanako.

  TÉLÉCHARGER VERIFICATEUR MOT SCRABBLE

Miaingà, miala amin’ity tanàna ity; fa horavan’i Jehovah ity tanàna ity. Aoka ho lasany ho azy, fandrao ho afa-baraka isika; indro, efa nampanateriko ity zanak’osy ity, nefa ianao tsy nahita an-dravehivavy. Avy any amin’ny tany Kanana izahay mba hividy hanina. Inona izao ataonao izao, no dia nangala-dia tamiko ianao ka nitondra ny zanako-vavy toy ny babo azo tamin’ny sabatra? Indro, manan’anaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany pdc hoe Isimaela, satria efa nihaino ny fahorianao Jehovah.

Télécharger Baiboly & Fihirana Protestanta (gratuit)

Handeha hiaraka amin’io lehilahy io va ianao? Endrey, mahatahotra ity fitoerana ity! Aza ihinananareo ny hazo rehetra amin’ny saha? Indro Bila ankizivaviko, vadio izy; dia hiteraka eo am-pofoako izy, mba hahazoako zaza aminy. Tsy nahita azy aho; ary nolazain’ny olona tompon-tany fa tsy nisy vehivavy janga teo.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Fa ianao ankehitriny efa notahin’i Jehovah. Ary ny Kananita no tompon-tany tany Kanana fahizay.

baiboly pdf

Ary Jakoba dia efa nanorina ny lainy teo an-tendrombohitra; ary Labana sy ny havany kosa nanorin-day teo an-tendrombohitr’i Gileada.